Menu
Your Cart

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom e-shopu www.rybarov-svet.sk v zmysle zákona NR SR č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok I
Všeobecné informácie :

a - tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu na webovom sídle www.rybarov-svet.sk . Nákup tovaru v zmysle predchádzajúcej vety môžu uskutočňovať fyzické osoby (ďalej len „zákazník“ alebo „spotrebiteľ“) bez obmedzenia s tým, že zákazník súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.rybarov-svet.sk a príslušnými právnymi predpismi.


b - predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť Heron, s.r.o, so sídlom: Podtatranská 137/6, 058 01 Poprad, IČO: 45312893, DIČ: 2022929315, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 22323/P, e-mail: obchod@heronsk.sk, telefonický kontakt: 0951721013 (ďalej ako „predávajúci“ alebo „Heron“ alebo „spoločnosť Heron“).


c - sídlo maloobchodnej predajne spoločnosti Heron, s.r.o : Rybárske potreby Heron, Fabíniho 10, 05201 Spišská Nová Ves,


d - pracovná doba: pondelok - piatok 8:00 - 17:30, sobota 8:00 - 12:00, nedeľe a sviatky - zatvorené


e - orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia - Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 odbor výkonu dozoru , tel. č.: 051/  7721 597 , fax. č.: 051/ 7721 596 e-mail: po@soi.sk

Článok II
Objednanie tovaru :

a - zákazník si môže cez eshop www.rybarov-svet.sk objednať tovar, pri ktorom je umiestnené tlačítko "DO KOŠÍKA".


b - stlačením tlačítka "DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka. Pre vytvorenie/odoslanie objednávky je potrebná registrácia na www.rybarov-svet.sk, počas registrácie je zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré sú vyžadované - a aj označené *. Požadované údaje budú použité na vytvorenie objednávky a následne na plnenie zmluvy. Požadované údaje : email a telefónne číslo budú predávajúcim použité na informovania zákazníka o stave objednávky - dostupnosti, priprave a odoslaní. V prípade, ak zákazník počas registrácie udelí spoločnosti HERON súhlas na zasielanie informácii o novinkách a akciách, použije spoločnosť HERON údaje poskytnuté počas registrácie na reklamnú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Registráciou sa zákazníkovi vytvorený osobný účet, ktorý je možné využiť pri budúcich nákupoch v eshope www.rybarov-svet.sk. Cez vytvorený účet budú zákazníkom prideľované zľavy a iné výhody ktoré poskytuje spoločnosť HERON.


c - zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru a/alebo službách, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu, (ak nie sú tieto služby poskytované zadarmo) (celková cena a náklady ďalej len „cena“), ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme HERON, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Toto e-mailové oznámenie o prijatí objednávky nie je akceptovaním návrhu zákazníka na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až po preverení zákazníkovej objednávky odoslaním ďalšieho e-mailu, ktorého predmetom bude potvrdenie/akceptovanie objednávky zo strany predávajúceho , alebo odoslaním emailu potvrdzujúceho, že tovar je pripravený na odoslanie alebo že už bol odoslaný, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru a  služieb za v objednávke uvedenú cenu, za podmienok zverejnených na eshope www.rybarov-svet.sk, v obchodných podmienkach a  reklamačnom poriadku.
    
Článok III
Platobné podmienky :

a - ceny tovaru v eshope www.rybarov-svet.sk sú uvedené vrátane DPH. Možnosti úhrady objednávky sú - dobierka, alebo v hotovosti v maloobchodnej predajni spoločnosti HERON. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, cenu uvedenú v objednávke uhradí zákazník kuriérovi DPD pri prevzatí tovaru.

Článok IV
Dodacie podmienky a cena dodania tovaru :

a - spoločnosť HERON sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi do 7 pracovných dní od prijatia objednávky ak je zvolené doručenie firmou DPD a úhrada dobierkou. Ak však spoločnosť HERON nemá tovar fyzicky vo svojom sklade /o tejto skutočnosti budeme zákazníka informovať/ a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 10 týždňov od uhradenia ceny uvedenej v objednávke. Zákazník berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré spoločnosť HERON nevie ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednaného tovaru zákazníkovi (zvyčajne okolnosti vyššej moci), pričom HERON je povinný o týchto okolnostiach informovať zákazníka bezodkladne po tom (zvyčajne do troch pracovných dní), čo sa o nich dozvie;


b - spoločnosť HERON sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu v Slovenskej republike, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Ak je cena objednávky nižšia ako 40,00 €, bude doprava tovaru účtovaná zákazníkovi - cena doručenia je 4,5 €. Ak je cena objednaného tovaru 40,00 € a viac, spoločnosť HERON doručí tovar zákazníkovi na svoje náklady ale len na území Slovenskej republiky.  Ak si však zákazník avizovanú zásielku neprevezme z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom spoločnosť HERON včas vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.

Článok V
Zrušenie objednávky :

a - ustanoveniami odstavca 5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na www.rybarov-svet.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto uvedené v článku 6 nižšie. Takýto zákazník, vystupujúci ako spotrebiteľ, môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa článku 6.
Zrušenie objednávky zo strany HERON


b - spoločnosť HERON si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť HERON bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti HERON a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť HERON sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok VI
Poučenie o práve zákazníka – fyzickej osoby odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez eshop www.rybarov-svet.sk zákazníkom, ktorý sa považuje za spotrebiteľa (fyzická osoba) :

a - zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
        a1 - tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
        a2 - dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
        a3 - tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.


b - zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese obchod@heronsk.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy.pdf. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša zákazník ako spotrebiteľ. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti HERON, a to osobne v maloobchodnej predajni spoločnosti HERON alebo zaslaním na adresu sídla predávajúceho alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou HERON, a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný spoločnosti HERON s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.


c - pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.


d - spoločnosť HERON sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.


e - v súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
        e1 - poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
        e2 - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
        e3 - predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
        e4 - predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
        e5 - predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom


f - zákazník odoslaním objednávky predávajúcemu výslovne potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Článok VII
Postup uplatňovania a vybavovania reklamácií zákazníkov :


a - zákazník je povinný si tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprevziať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom spoločnosti
HERON alebo prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite v lehote uvedenej v Reklamačnom poriadku po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.


b - v prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov spoločnosti HERON a v prípade rozporu medzi týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok. Zákazník si môže uplatniť právo na opravu vadného tovaru. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti HERON za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) prinesie zákazník reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípade inej formy daňového dokladu) do maloobchodnej predajne spoločnosti HERON. Zákazník a spoločnosť HERON sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe odovzdania tovaru. Ak má zákazník záujem o takú dohodu, môže ju HERON navrhnúť e-mailom na adrese obchod@heronsk.sk alebo telefonicky na 0951 721013 .


c - spoločnosť HERON nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nesprávnym používaním, zásahom do výrobku inou, ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom).


d - v prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/


e - sťažnosti môže zákazník uplatniť osobne u predajcu HERON alebo na e-mailovej adrese obchod@heronsk.sk. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy uplatnenej sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia.

Článok VIII
Ochrana osobných údajov spotrebiteľa :

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Heron, s.r.o s GDPR, ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke https://rybarov-svet.sk/spracovanie-a-ochrana-osobnych-udajov

Článok IX
Záverečné ustanovenia :

a - zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal Obchodné podmienky a súhlasí s nimi v celom rozsahu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www.rybarov-svet.sk. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 6.4.2021.


b - práva vznikajúce zákazníkovi z vadného plnenia a záručné podmienky sa riadia platnou právnou úpravou a platným Reklamačným poriadkom spoločnosti HERON, ktorý je dostupný na www.rybarov-svet.sk. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a ustanoveniami reklamačného poriadku, budú mať prednosť ustanovenia reklamačného poriadku.