Menu
Your Cart

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1 - Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby :
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť HERON, s.r.o., so sídlom Podtatranská 137/6, 05801 Poprad, IČO 45312893, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 22323/P (ďalej len „spoločnosť HERON“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
spoločnosť HERON vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu .....

2 - Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely :
a - nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií
Spoločnosť HERON spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare, na účely vybavovania reklamácií okrem údajov už uvedených aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.
 Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou HERON je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti HERON.
 Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
 - kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
- servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
  orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti HERON.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b -   registrácia a prevádzka e-shopu
spoločnosť HERON spracúvana pre účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou HERON je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.
 
c - poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
Spoločnosť HERON spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.
 Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou HERON je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

d - riešenie reklamácií zákazníkov
Spoločnosť HERON spracúva na účely riešenia reklamácií zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v reklamácií a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník reklamáciu podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou HERON je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu reklamácie zákazníka.

e - súťaže na Facebooku
Spoločnosť HERON spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou HERON je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.
Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

i - poskytovanie podpory cez Facebook
V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť HERON bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou HERON je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.
Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).
Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

j - uplatňovanie nárokov spoločnosti HERON
Spoločnosť HERON spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti HERON nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou HERON, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti HERON, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti HERON.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou HERON je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti HERON. Oprávneným záujmom spoločnosti HERON je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti HERON.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti HERON uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

k - plnenie zákonných povinností spoločnosti HERON
Spoločnosť HERON spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až j) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti HERON.
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou HERON je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou HERON.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3 -  Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo - požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti HERON:
a - písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b - elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c - telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d - príslušné právne predpisy
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.Informácie o spracúvaní osobných údajov